Čime raspolaže AGP u brodskom transportu

vodnihttps://www.youtube.com/watch?v=qXikUkEeHi8

          Brodski transport

 Agent plus raspolaže sopstvenim plovilima sa odličnim plovidbenim i tehničkim karakteristikama, a potrebe tržišta diktiraju i broj unajmljenih sredstava za prevoz rasutih, generalnih i vangabaritnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima. Kvalitet plovila i brodskog tovarnog prostora, profesionalne i iskusne posade na plovilima, agentiranje u sopstvenoj organizaciji u velikom broju luka na Dunavu, Savi i Konstanci, kao i stalni monitoring nad robom i plovilima, obezbeđuje pouzdanost i sigurnost obavljanja transporta.

Dobra organizacija brodskog transporta sopstvenim brodskim kapacitetima i prisustvo u prekrcajnim morskim lukama omogućavaju uspešnu i konkurentu realizaciju rečno-morskog transporta robe. 

Na stranici zvaničnog web-site Agent plus-a , ‘Naša flota’  , detaljno su prikazane tehničke karakteristike, osiguranja i potrebne dozvole plovila i plovnih objekata koja čine flotu Agent Plusa. Prvi brod Agent plusa ‘Bonavia’ zaplovio je Dunavom 2009. , zatim su usledile investicije u kvalitetne barže, da bi flota dobila pojačanje u još jednom brodu ‘Aurelio’. Na plovnim objektima je angažovana stalno uposlena profesionalna posada na čelu sa iskusnim kapetanima. 

Aurelio 6aurelio1Untitled17