Mogućnosti Agent plusa kao brokera

chartering@agp.rs

Agent plus razvija savremen pristup organizaciji transporta robe. Pruža kompletnu transportnu uslugu kroz sopstvene servise, kombinacijom optimalnih vidova transporta, ili pojedinačne prevoze. Rečni i morski transport robe jedna su od osnovnih delatnosti Agent plusa-kao pomorsko rečne agencije. Sopstvena plovila i kapaciteti za rečni transport, specijalni ugovori sa najvećim brodarima i brokerima uz dugogodišnje iskustvo reference su AGP kao brodara i brodskog agenta.

Čartering brodskog prostora

Bukiranje brodskog prostora je vid organizacije transporta tereta koji povezuje potrebe klijenata za prevozom robe i brodskih kompanija koje nude rečni i morski transport. Sam opis posla nameće kao zaključak da su iskustvo, dobri kontakti, pouzdani unajmitelji, ozbiljni brodari postulati za uspešnu realizaciju ove vrste ugovorenih usluga transporta. Sa mrežom poslovnica na Dunavu i kompanijama u Baru, Rijeci i Konstanci, Agent plus klijentima pruža kompletnu čartering uslugu, uključujući pretovar u lukama, transport robe i monitoring, kao i posredovanje pri utovaru ”time chartera”. Kao prateću ali ne manje značajnu uslugu, za maksimalnu sigurnosti prevoza i kvalitet usluge AGP je za svoje klijente obezbedio povoljne premije osiguranja robe u prevozu i uslugu posredovanja pri osiguranju plovila. Prednost AGP je i poznavanje svih tržišta na Dunavu, od luka u ARA regionu (Antverpen, Roterdam i Amsterdam) do Konstance, kao i konvencija o međunarodnom rečnom saobraćaju. AGP obavlja delatnost agenta posrednika na rečnim i morskim putevima transporta robe:

  • Preko rečnih luka na Dunavu, Savi, Rajni, Majni i kanalskim sistemima Evrope
  • Preko morskih luka Rijeka, Bar, Konstanca, Solun prema ukrajinskim i ruskim lukama, povezujući turske i luke u severnoj Africi kao i rečni i morski transport usmeren na luke Hamburg, Roterdam, Antverpen
  • Kombinovanim rečno-morskim servisom

Untitled28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

Za punu podršku brodarima na Dunavu, sektor čarteringa Agent plusa preporučuje set specijalizovanih usluga za tehničko opsluživanje plovnih objekata u realizaciji sektora lučke agenture ove kompanije. topo@agp.rs

Untitled13