Objavljene nove plovidbene karte Dunava i Save

Direkcija za vodne puteve Plovput Beograd publikovala je krajem prethodne godine nove plovidbene karte Dunava i Save.

Nove elektronske plovidbene karte (ENC) za reku Dunav

Objavljene su u “Inland ECDIS” standardu 2.3, u skladu sa obavezama definisanim Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Pravilnikom o rečnim informacionim servisima.

Karte sadrže aktuelizovane informacije o plovnom putu, sistemu obeležavanja plovnog puta, izobatama dubina 3.5 m, 3.0 m, 2.5 m, 2.3 m, 2.0 m i 1.5 m u odnosu na niski plovidbeni nivo (sa podacima o vremenu hidrografskih merenja), obeležene kritične sektore za plovidbu – deonice reke na kojima u periodima malih voda nisu zadovolјeni odgovarajući gabariti plovnog puta neophodni za bezbednu plovidbu, oznake odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečne profile na 200 m, pozicije potoplјenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomerne stanice, aktuelizovane informacije o mostovima (sa informacijama o raspoloživim visinama plovidbenih otvora u odnosu na visoki plovidbeni nivo), sidrištima, zimovnicima, skelskim prelazima, dalekovodima i drugim objektima od značaja za bezbednost plovidbe, kao i druge informacije od značaja za plovidbu.

Najvažnije izmene u ovom izdanju karte predstavlјaju informacije o raspoloživim dubinama u odnosu na niski plovidbeni nivo, na bazi hidrografskih merenja sprovedenih tokom 2020. godine, ažuriran sistem obeležavanja vodnog puta, kao i aktuelizovani podaci o vodomernim stanicama, sidrištima, zimovnicima i mostovima, objavljeno je na sajtu Plovputa.

Nove elektronske plovidbene karte, u standardnom .000 formatu, mogu se preuzeti sa  stranice elektronskih plovidbenih karata , na sledećem linku:
http://www.plovput.gov.rs/elektronske-plovidbene-karte

Fotka uz vest PLOVIDBENE KARTE

Nova plovidbena karta Save (km 210.8 – km 0.00)

Sadrži aktuelizovane informacije o hidrografskim merenjima reke Save, izvršenim u 2020. godini, poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, položaju kritičnih sektora, zimskih skloništa i sidrišta, kritičnim sektorima za plovidbu, oznakama odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečnim profilima na 200 m, sidrištima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (mostovima, hidrotehničkim građevinama), većim naseljenim mestima duž Save, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima u trenutku objavljivanja, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji. Predstavljene su lokacije gradilišta dva nova mosta na reci Savi, kod Rače i kod Šapca.

Šesto izdanje karte je pripremljeno u novom formatu, u skladu sa izmenama usaglašenim u okviru DTP-Danube STREAM projekta.

Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti na stranici papirnih plovidbenih karata (u pdf formatu) bez ikakve naknade, na sledećem linku:
http://www.plovput.gov.rs/papirne-plovidbene-karte